Dostawa ramion pozycjonujących i zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych – Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Termin składania ofert do dnia 17-11-2017

Nazwa zamawiającego

GENIVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
– w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@geniview.com,
– osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
2. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

UWAGA! Oferty należy składać do 17.11.2017 r. do godziny 08:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@geniview.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup ramion pozycjonujących i zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Cel zamówienia

Dostawa ramion pozycjonujących i zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych w celu wyposażenia stanowiska laboratoryjnego, w ramach Zadania 1 w projekcie: “Opracowanie wielokamerowej technologii O-View do skanowania powierzchni bocznej obiektów cylindrycznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Parametry techniczne i funkcjonalność oferowanych akcesoriów muszą spełniać minimalne wymogi określone w poniższej Specyfikacji:
———-
Ramię fotograficzne (1) – ilość: 5 szt.

Rodzaj: Przegubowe ramię fotograficzne o regulowanym oporze
Przeznaczenie: Mocowanie przyrządów fotograficznych (aparatów, oświetlenia…)
Udźwig maksymalny: min. 3 kg
Długość całkowita: min. 50 cm
Metoda regulacji oporu: Pojedyncze, okrągłe pokrętło blokujące wszystkie przeguby
Materiał: aluminium
Mocowanie na 1 końcu: trzpień 5/8” posiadający gwint żeński 3/8”
Mocowanie na 2 końcu: trzpień 5/8” posiadający gwint żeński 1/4”
Waga: max. 1,5 kg
Inne:
– Ramię składające się z dwóch części połączonych ze sobą przegubem osiowym
– Mocowania połączone z ramieniem przegubami kulowymi
———-
Klamra mocująca (2) – ilość: 5 szt.

Przeznaczenie: Mocowanie ramion fotograficznych (1) do podłużnych elementów o dowolnym przekroju (rur, prętów, profili, krawędzi stołu itp.)
Udźwig maksymalny: min. 12 kg
Materiał: aluminium
Minimalna/maksymalna średnica elementu, do którego można przymocować klamrę: max. 15 mm / min. 50 mm
Waga: max. 0,5 kg
Metoda regulacji zacisku: Pokrętło, rączka lub dźwignia
———-
Szybkozłączka fotograficzna z adapterami do głowicy (3) – 5 szt.

Przeznaczenie: Szybkie mocowanie aparatu fotograficznego do statywu
Materiał: aluminium
Mocowanie do statywu: Możliwość użycia gwintu 1/4” lub 3/8”
Mocowanie do aparatu: Gwint 1/4”
Rozłączanie szybkozłączki: Dźwignia
Inne:
– Gumowe pokrycie płytki przylegające do spodu przymocowanego aparatu
– Zestaw przejściówek (trzpieni) niezbędnych do mocowania szybkozłączki do żeńskich gwintów 1/4” lub 3/8”
– Po zatrzaśnięciu płytki w adapterze płytka nie może się poruszać
– Dodatkowa blokada uniemożliwiająca rozpięcie szybkozłączki przez przypadkowe odciągnięcie dźwigni
———-
Płytka mocująca kamery przemysłowe do statywu (4) – 5 szt.

Przeznaczenie: Mocowanie kamery przemysłowej do statywu fotograficznego
Mocowanie do statywu: Gwint 1/4”
Mocowanie do kamery: Kompatybilne z kamerą Basler ace acA2000-340kc
———-

Kod CPV

38650000-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt fotograficzny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 2 tygodni od momentu zawarcia umowy.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych wymienionych w swojej ofercie produktów.

2. Oferowane Przedmioty Zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, odpowiadać aktualnym technologiom, posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia do obrotu i użytku i muszą pochodzić z legalnego źródła

3. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków

5. Wymaga się zawarcia w ofercie informacji o okresie gwarancji dla oferowanych produktów.

6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty wybranej w toku oceny kryteriów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

7. W przypadku otrzymania oferty całościowej od Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia części zakresu oferty, np: (1) Ramię fotograficzne; i/lub (2) Klamra mocująca; i/lub (3) Szybkozłączka fotograficzna z adapterami do głowicy; i/lub (4) Płytka mocująca kamery przemysłowe do statywu.

8. Wybrany w postępowaniu oferent zobowiązuje się do zawarcia Umowy Zakupu z Zamawiającym w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie zmian istotnych postanowień zawieranej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Patrz Załącznik)

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: Zgodność oferty z przedmiotem zamówienia (warunek konieczny)
Kryterium 2: Cena
Kryterium 3: Okres gwarancji

Każdej z ofert spełniających Kryterium 1 zostanie przyznana punktacja uwzględniająca Kryteria 2‑3 liczona wg wzoru:
P = 100 x C_min/C + G, gdzie:
P – ilość przyznanych punktów
C_min – Najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
C – Cena netto oferty podlegającej ocenie
G – punktacja za okres gwarancji oferty podlegającej ocenie wg tabeli:
– 0 punktów – 0 – 12 miesięcy
– 2 punkty – 13-24 miesiące
– 4 punkty – 25 miesięcy i więcej

Zaproponowana przez Dostawcę cena powinna zostać w ofercie rozbita na cenę brutto i cenę netto, wyrażona w PLN. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
Termin realizacji powinien zostać wyrażony w dniach roboczych.

Oferta może otrzymać maksymalnie 104 punkty. Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert spełniających Kryterium 1. Oferty nie spełniające Kryterium 1 zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezależnej oceny ramion (1), klamer (2), szybkozłączek (3) i płytek (4).

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci, którzy nie spełnią lub nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.