O-View

GENIVIEW Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Działania 1.2.1 Projekty Badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Opracowanie
wielokamerowej technologii O-View do skanowania powierzchni bocznej obiektów
cylindrycznych”
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i rozwój innowacyjnej w skali świata
technologii wizyjnej wykorzystującej zestaw kilku kamer do obrazowania powierzchni
bocznej obiektów cylindrycznych i stożkowych.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie prototyp systemu wizyjnego
wykorzystującego technologię O-View znajdujący się na poziomie gotowości
technologicznej TRL VII – przetestowany w warunkach operacyjnych i
scharakteryzowany pod kątem granicznych parametrów pracy.

Całkowita wartość Projektu wynosi 406 472,85 zł
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi nie więcej niż 284 354,11 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 1.2.1. Projekty Badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw