Dostawa zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych – Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Termin składania ofert do dnia 15-11-2017

Nazwa zamawiającego

GENIVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
– w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@geniview.com,
– osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
2. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych przez oferentów w podziale: Część 1 – Karty sieciowe; Część 2- Krosowane kable Gigabit Ethernet; Część 3- Kable zasilające/synchronizacyjne

UWAGA! Oferty należy składać do 15.11.2017 r. do godziny 08:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@geniview.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Cel zamówienia

Dostawa zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych w celu wyposażenia stanowiska laboratoryjnego, w ramach projektu: “Opracowanie wielokamerowej technologii O-View do skanowania powierzchni bocznej obiektów cylindrycznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Parametry techniczne i funkcjonalność oferowanych akcesoriów muszą spełniać minimalne wymogi określone w poniższej Specyfikacji:
———-
Część 1 – Karta sieciowa – 5 sztuk:

Rodzaj: Przewodowa, gigabitowa, wewnętrzna karta sieciowa przeznaczona do komputera stacjonarnego PC
Interfejs: PCI
Prędkość transferu danych: 10/100/100 Mbps
Porty zewnętrzne: RJ-45
Inne:
– Bezproblemowa współpraca z kamerami przemysłowymi o rozdzielczości 2048×1536 (QXGA) pracującymi z prędkością 36 klatek na sekundę używającymi interfejsu GigE Vision
– Wake On Lan
– Full duplex
– Automatyczna negocjacja
———-
Część 2 – Krosowany kabel Gigabit Ethernet – 5 sztuk:

Długość: min. 3 metry, max. 10 metrów
Kategoria: min. 6a
Zakończenie po obu stronach: Wtyczka RJ-45
———-
Część 3 – Kabel zasilający/synchronizacyjny – 5 sztuk:

Opis ogólny: Kabel umożliwiający podłączenie zasilania i sygnałów wejściowych i wyjściowych z kamery
Długość: min. 3 metry
Wtyczka na jednym końcu: Okrągłe, 6-pinowe złącze żeńskie typu Hirose HR10 z systemem blokowania push-pull
Wtyczka na drugim końcu: Brak
———-

Kod CPV

30230000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt związany z komputerami

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 2 tygodni od momentu zawarcia umowy.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych wymienionych w swojej ofercie produktów.

2. Oferowane Przedmioty Zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, odpowiadać aktualnym technologiom, posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia do obrotu i użytku i muszą pochodzić z legalnego źródła

3. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego.

4. Miejsce dostawy: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty wybranej w toku oceny kryteriów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia tylko zakresu Części 1 lub Części 2 lub Części 3 w przypadku otrzymania oferty całościowej od Wykonawcy.

7. Wybrany w postępowaniu oferent zobowiązuje się do zawarcia Umowy Zakupu z Zamawiającym w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie zmian istotnych postanowień zawieranej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Patrz Załącznik)

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda z Części oferty oceniana będzie niezależnie i zgodnie z poniższymi Kryteriami:

Kryterium 1: Zgodność oferty z przedmiotem zamówienia (warunek konieczny)
Kryterium 2: Cena

Każdej z ofert spełniających Kryterium 1 zostanie przyznana punktacja uwzględniająca Kryterium 2, liczona wg wzoru:
P = 100 x C_min/C, gdzie:
P – ilość przyznanych punktów
C_min – Najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
C – Cena netto oferty podlegającej ocenie

Zaproponowana przez Dostawcę cena powinna zostać w ofercie rozbita na cenę brutto i cenę netto, wyrażona w PLN. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
Termin realizacji powinien zostać wyrażony w dniach roboczych.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert spełniających Kryterium 1. Oferty nie spełniające Kryterium 1 zostaną odrzucone.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci, którzy nie spełnią lub nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.