Dostawa jednopłytkowego systemu wbudowanego wraz z oprogramowaniem – Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Termin składania ofert do dnia 15-11-2017

Nazwa zamawiającego

GENIVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
– w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@geniview.com,
– osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
2. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy.

UWAGA! Oferty należy składać do 15.11.2017 r. do godziny 08:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@geniview.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednopłytkowego systemu wbudowanego wraz z oprogramowaniem oraz jego dostawa do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Cel zamówienia

Dostawa jednopłytkowego systemu wbudowanego wraz z oprogramowaniem w celu wyposażenia stanowiska laboratoryjnego, w ramach projektu: “Opracowanie wielokamerowej technologii O-View do skanowania powierzchni bocznej obiektów cylindrycznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Parametry techniczne i funkcjonalność jednopłytkowego systemu wbudowanego muszą spełniać minimalne wymogi określone w poniższej Specyfikacji:
—–
Procesor:
Procesor ARM, co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości min. 650 MHz uzyskujący w benchmarku Dhrystone co najmniej 2,4 DMIPS/MHz
—–
System operacyjny: Linux czasu rzeczywistego
—–
Pamięć RAM: Co najmniej 512 MB
—–
Pamięć nieulotna: Co najmniej 512 MB
—–
Układ FPGA: Zintegrowany z procesorem w jednym układzie scalonym (System-on-a-chip):
– min. 80000 bramek lgicznych
– min. 100000 przerzutników flip-flop
– min. 50000 6-wejściowych tablic LUT
– min. 200 rdzeni DSP
– min. 560kB pamięci Block RAM (BRAM)
– min. 16 kanałów DMA
—–
Zasilanie: Dopuszczalne napięcie zasilające obejmujące zakres 12-24V
—–
Interfejsy:
– min. 1 x port Gigabit Ethernet
– min. 1 x port szeregowy RS-232
– min. 1 x port szeregowy RS-485
– min. 1 x CAN
– min. 1 x USB
– min. 1 x slot na zewnętrzną kartę pamięci SD/SDHC
– min. 24 x wejścia/wyjścia cyfrowe
– min. 16 x wejścia analogowe:
zakres wejściowy: co najmniej +-10V
częstotliwość próbkowania: min. 180 kHz
rozdzielczość: min. 16 bitów
– min. 4 x wyjście analogowe:
zakres wyjściowy: co najmniej +-10V
maksymalna częstotliwość aktualizacji: min. 180 kHz
rozdzielczość: min. 16 bitów
—–
Programowanie:
Możliwość programowania procesora oraz układu FPGA z poziomu jednego zintegrowanego środowiska programistycznego. Możliwość wgrania oprogramowania do systemu z poziomu komputera PC przy pomocy kabla; bez konieczności użycia dodatkowego programatora.
—–
Inne: Płytka-córka podłączana do systemu:
– posiadająca potencjometr, którego stan można odczytać z poziomu oprogramowania użytkownika
– posiadająca wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlenie co najmniej 8 znaków (cyfr) sterowany z poziomu oprogramowania użytkownika
– posiadająca co najmniej 4 diody LED, których stan można ustawić z poziomu oprogramowania użytkownika
– posiadająca co najmniej 4 przyciski, których stan można odczytać z poziomu oprogramowania użytkownika
– posiadająca wyprowadzenia co najmniej 4 linii cyfrowych i co najmniej 4 wejść analogowych systemu
—–
Kod CPV: 30210000-4 – Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
Kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Kod CPV

30210000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Zamawiający wymaga okresu gwarancji i rękojmi na oferowany sprzęt minimum 12 miesięcy. Oferty o okresie gwarancji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego: do 2 tygodni od momentu zawarcia umowy.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych wymienionych w swojej ofercie produktów.

2. Oferowane Przedmioty Zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, odpowiadać aktualnym technologiom, posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia do obrotu i użytku i muszą pochodzić z legalnego źródła

3. Miejsce dostawy: GENIVIEW Sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty wybranej w toku oceny kryteriów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

5. Wybrany w postępowaniu oferent zobowiązuje się do zawarcia Umowy Zakupu z Zamawiającym w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Nie jest możliwe dokonywanie zmian istotnych postanowień zawieranej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Patrz Załącznik)

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: Zgodność oferty z przedmiotem zamówienia (warunek konieczny)
Kryterium 2: Cena
Kryterium 3: Okres gwarancji

Każdej z ofert spełniających Kryterium 1 zostanie przyznana punktacja uwzględniająca Kryteria 2‑3 liczona wg wzoru:
P = 100 x C_min/C + G, gdzie:
P – ilość przyznanych punktów
C_min – Najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
C – Cena netto oferty podlegającej ocenie
G – punktacja za okres gwarancji oferty podlegającej ocenie wg tabeli:
0 punktów – 12-17 miesięcy
2 punkty – 18-23 miesiące
4 punkty – 24 miesiące i więcej

Zaproponowana przez Dostawcę cena powinna zostać w ofercie rozbita na cenę brutto i cenę netto, wyrażona w PLN. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
Termin realizacji powinien zostać wyrażony w dniach roboczych.

Oferta może otrzymać maksymalnie 104 punkty. Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert spełniających Kryterium 1. Oferty nie spełniające Kryterium 1 zostaną odrzucone.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci, którzy nie spełnią lub nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.